Vendimi, Kryeministri dhe kabineti i tij do marrin këshilltarë të huaj, 1 mln lekë pagat

7 ditë më parë

Pas shumë kohësh që ishte anuluar kjo e drejtë, qeveria Rama ndryshon ligji dhe lejon kabinetin e tij të marrë këshilltar të  huaj. Shumë vite më parë u bën disa ndryshime në ligjin. “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, përmes të cilave kryeministrit dhe ministrat nuk do lejoheshin më të pensiononin këshilltar të huaj. Por në mbledhjen e zhvilluar ditën e sotme, Këshilli i Ministrave ka vendosur të bëjë disa ndryshime në këtë ligj dhe të rikthejë të drejtën e një këshilltari të huaj për kryeministrin, zëvendësministrin dhe ministrat.

Përmes këtij vendimi, qeveria thekson se pagat e këtyre këshilltarëve përcaktohen nga punëdhënësi, me vlerë deri në 1 milionë lekë “Në pikën 6, paragrafët që përcaktojnë pagesat për këshilltarët dhe ndihmësit e jashtëm ndryshohen, si më poshtë vijon:“ Kryeministri ka të drejtë të ketë këshilltarë të jashtëm dhe ndihmës të jashtëm. Pagesa e tyre mujore përcaktohet nga Kryeministri, në masën deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë në muaj për këshilltarët e jashtëm dhe deri në 90 000 (nëntëdhjetë mijë) lekë në muaj për ndihmësit e jashtëm.

Zëvendëskryeministri dhe ministrat kanë të drejtë të kenë këshilltarë të jashtëm. Pagesa e tyre mujore përcaktohet përkatësisht nga Zëvendëskryeministri apo ministri që punëson këshilltarin e jashtëm, në masën deri në 90 000 (nëntëdhjetë mijë) lekë në muaj”, thuhet në vendim.

Ndër të tjera në këtë vendim thuhet se,  gjithashtu titullarët e institucioneve në varësi të Kryeministrit apo ministrave, kanë të drejtë që të kenë këshilltarë të jashtëm me pagesa deri në 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë në muaj. Ndërsa sqarohet se, pagesa e këshilltarëve të jashtëm dhe ndihmësve të jashtëm bëhet nga llogaria ekonomike e përcaktuar sipas udhëzimit të ministrit përgjegjës për financat.

Të ngjashme