OST kërkon rritjen e tarifës së energjisë, 96% më tepër nga sa është

1 javë më parë

Operatorit të Sistemit të Transmetimit ka bërë një përllogaritje ku parashikohet që humbjet e energjisë për vitin 2022 të arrijnë në 205 GwH, ndërkohë që për të prokuruar këtë energjia parashikohet të shpenzohen 11 milion euro.

Ndërsa, po sipas OST, për vitin 2023 kompania vlerëson se humbja në rrjet do të jetë 210 GwH, ndërsa kosto për mbulimin e saj rreth 12 mln euro. Edhe më të larta parashikohen shpenzimet për vitin 2024, ku sipas OST-së do të arrijnë në 13 mln euro. Praktikisht, për periudhën 3-vjeçare Operatori i Sistemit të Transmetimit parashikon të shpenzojë 36 mln euro për prokurimin e humbjeve në sistemin e transmetimit. Shpenzimet për blerjen e  energjisë për mbulimin e humbjeve në rrjet janë një nga komponentët, që ndikojnë në tarifën e transmetimit të energjisë elektrike.

Bazuar edhe në këtë tregues, Operatori i Sistemit të Transmetimit ka kërkuar që kjo tarifë për 3 vitet e ardhshëm të shkojë në 1.47 lekë/kwh apo 96% më tepër nga sa është aktualisht. Aplikimi është depozituar pranë Entit Rregullator të Energjisë, që pak ditë më parë vendosi nisjen e  procedurës për shqyrtimin e këtij aplikimi.

Pra, të gjithën këtë OST po e bën për të justifikuar rritjen e energjisë elektrike 96% më tepër nga ç’është sot. Rritja e tarifës së transmetimit të energjisë prek drejtpërdrejt bizneset që kanë dalë apo do të dalin në treg të lirë energjie prej janarit të vitit që vjen, duke qenë se ajo është pjesë përbërëse e formulës për llogaritjen e çmimit të energjisë.

Të ngjashme